اغماض در بررسی صلاحیت قانونی، ضد حق‌الناس است
اغماض در بررسی صلاحیت قانونی، ضد حق‌الناس است اغماض در بررسی صلاحیت قانونی، ضد حق‌الناس است کسانی‌که مسئله حق الناس را بهانه کرده‌اند‌، همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند: از عرصه رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنید و به او میدان دهید و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه در مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بی‌دقتی آنها را وارد عرصه ننمایید که بی‌توجهی به این نکته ضد حق‌الناس است.

امیر زینلی- ثبتنام 12000 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، یعنی برای 290 کرسی مجلس، از نظر عدهای جنبه مثبت و از نظر عدهای دیگر جنبه منفی دارد. دکتر اسد الله بادامچیان که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس دارد در این گفتگو از نکات مثبت و منفی این جریان و همچنین کار سخت شورای نگهبان میگوید.

شما معتقدید که ثبتنام حجم زیادی از داوطلبان در انتخابات هم نکات مثبت دارد و هم منفی. از نکات مثبت شروع کنیم.

جنبه مثبت آن این است که در روند رشد نظام جمهوری اسلامی 12000 نفر احساس میکنند که در انتخابات مجلس بهعنوان نامزد میتوانند شرکت کنند و خود را واجد شرایط میدانند و همچنین مطمئن هستند که آرای ایشان محترم شمرده میشود و این نشانه بالندگی نظام و گسترش فرهنگ انتخابات در بین توده مردم است.

و جنبه منفی ثبتنام 12000 نفر؟

جنبه منفی آن این است که مسلما وقتی 12000 نفر ثبت نام میکنند کار بررسی صلاحیت افراد برای نهادهای مسئول مشکل میشود؛ همچنانکه برای وزارت کشور مشکل ایجاد کرد و حدود 800 نفر را رد صلاحیت نمود و تقریبا 10 هزار نفر دیگر باقی ماندهاند که بار سنگین رد یا احراز صلاحیت آنها بر دوش شورای محترم نگهبان است و این کار را سخت میکند.

مسئله دیگر ریزشدن آرا است که اگر فرض بفرمایید از این تعداد 1000 نفر هم باقی بمانند، باز سه برابر 290 نماینده مجلس هستند و این باعث خردشدن آرا میشود که یا به دور دوم کشیده میشود یا نماینده انتخابی با رای بالایی انتخاب نمیشود و این در اقتدار نماینده خدشه وارد میسازد و مسئله سوم این است که مردم در انتخاب افراد دچار پراکندگی آرا میشوند.

این تعداد بالا برای ثبتنام نشانگر چه مطلبی است؟

تعداد بالای ثبتنام از این جهت که نشانگر رشد نظام جمهوری اسلامی و مردمسالاری اسلامی است مفید و موثر است و از جهات دیگر مشکلاتی را دربر دارد؛ اما در عین حال شورای نگهبان نمیتواند کسانیکه احراز صلاحیت نشدهاند و نمیتوانند از عهده مسئولیت عظیمی را که در قانون اساسی و در همه قوانین دنیا برعهده منتخب ملت است، برآیند را تایید نماید و این نکته مهمی است که نباید از شورای نگهبان ایراد گرفت که چرا این شورا باید اطمینان حاصل نماید که فردی که وارد مجلس میشود به عنوان مثال برادرش عضو داعش نیست یا خودش نفوذی استکبار نمیباشد. فردی باشد که از نظر آشنایی و آگاهی به مسائل قانونی و قانونگذاری و نظارت، بیطرف عمل نماید نه شخصی که بهدنبال پرکردن جیب خود از جیب مردم باشد؛ بنابراین وقتی شورای نگهبان اطمینان پیدا نکرده است نمیتواند چنین امانتی را به ایشان واگذار نماید.

مانند این است که شخصی قصد رفتن به سفر را دارد و میخواهد منزلش را به شخص مطمئنی بسپارد. نمیتواند هرکس از راه آمد و خودش بیان کرد که قابل اعتماد است به آن اعتماد کند و کلید منزلش را به او بدهد و مراقبت از منزلش را به او بسپارد.

با توجه به هجمههایی که در هر انتخابات علیه شورای نگهبان به راه میافتد و این بار هم از ماهها قبل آغاز شده و توسط برخی مسئولین هم مطرح میشود، کار شورای نگهبان سخت است. قبول دارید؟

بله! کار شورای نگهبان سخت است؛ اما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که ایشان با صراحت فرمودند در مسئله انتخابات همه باید از شورای نگهبان حمایت نمایند و مراقب باشند. ایشان فرمودند بر فرض یک عنصر نفوذی در مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا دیگر ارکان نظام وارد میشود این عنصر مانند موریانه از داخل پایهها را میخورد و سست میکند. اگر کسی را نمیشناسیم که این موریانه هست یا نه، شورای نگهبان باید جلوی آن را بگیرد و طبعا این افراد هیاهو هم میکنند که چرا ما را موریانه خطاب کردهاید. کما اینکه کسانیکه رد صلاحیت شدهاند سر و صدا به پا کردهاند و شورای نگهبان را متهم به جناحبندی نمودهاند؛ در حالیکه اگر شورای نگهبان اهل جناحبندی بود در 9 دوره پیشین نباید از همه گروهها در مجلس حضور داشته باشند.

مقام معظم رهبری در رهنمودهایشان برای مردم هم میفرمایند: به نامزدها و به مجموعههایی اعتماد نمایند که از سر صفا و صداقت و علاقهمندی به انقلاب ایستادهاند و نه افرادی که از روی مقاصد خاص آمدهاند و گاه فاسد هم هستند.

بنابراین هم ملت و هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور باید مراقب باشند هم وزارت کشور که تا به حال سهم خود را انجام داده است.

و اما کسانیکه مسئله حق الناس را بهانه کردهاند، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: از عرصه رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنید و به او میدان دهید و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه در مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بیدقتی آنها را وارد عرصه ننمایید که بیتوجهی به این نکته ضد حقالناس است.

امیدواریم که شورای نگهبان با حمایت جدی و همدلانانه و همزبانانه ملت ما بهطور قاطع از ورود افرادی که صلاحیت قانونی برای ورود به مجلس و بردوشکشیدن امانت ملت را ندارند، تایید نکند و انشاالله امیدواریم مردم هم به کسانی رای بدهند که بتوانند هم حق مردم و حق نظام را ادا نمایند و هم مشکلات مردم را حل کنند و هم اینکه اقتدار نظام را افزون سازنند.