جلسه شورای راهبردی گروه امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی
۱۳۹۴/۶/۱۷
جلسه شورای راهبردی گروه امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامیجلسه شورای راهبردی گروه امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی گروه امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی جلسه شورای راهبردی خود را در حضور دبیرکل جناب آقای دکتر حبیبی و دکتر بادامچیان تشکیل داد

گروه امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی جلسه شورای راهبردی خود را در حضور آقای دکتر حبیبی و دکتر بادامچیان تشکیل داد و در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر و همکاری با ستاد امر به معروف تصمیمات لازم را اتخاذ نمود. همچنن نظریات اعضا  در رابطه با برنامه های امر به معروف تشویقی در موتلفه اسلامی مطرح گردید و در رابطه با برنامه ریزی برای ایفای وظیفه امر به معروف در ماه محرم و صفر برنامه ریزی شد تا به استان ها هم ابلاغ شود.

معاونت امر به معروف حزب موتلفه اسلامی از حجاج بیت الله الحرام خواست با توجه به جنایات دلت سعودی در یمن حجاج سعی کنند خرید سوغات را از عربستان کم کنند و در صورت لزوم از تولیدات داخلی سوغات های مورد نیاز خود را تهیه کنند.